Telefon: 089 / 544 671 - 0

         |     Home     |     Kontakt     |     Impressum     |     Datenschutz     |     Intern     |     Sitemap     |     Fernwartung     |     Verein

SPENDE

Türkisch

 

Die InitiativGruppe – 
Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. Herkese açık – duyarlı– sosyal

IG 1971 de yabancı kökenli çocukların okul ve mesleki alanlarda, yerli çocuklarla aynı şansa sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla duyarlı Münihliler tarafından kurulmuştur. Halen bugünde göçmenler, Alman okul ve meslek eğitimi sisteminde dezavantajlıdırlar.

IG farklı 13 projesinde, göçmen ve azınlıkların okulda ve meslekte eşit eğitim şansına sahip olabilmeleri, kendi kültürel kimliklerini koruma ve güçlendirebilmeleri için eşitsel ve sosyal aktiviteler sunmaktadır.

IG nin göçmenlere ve Almanlar‘a yönelik geniş ve çok yönlü programı şunları kapsamakta:

  • Almanca kursları
  • ev ödevlerinde yardım
  • meslek eğitiminde yardım ve destekler
  • çocuk bakımı
  • gençlik faliyetleri
  • gençler için kollektif konutlar
  • girişimci gruplara yardım ve teşvik

Gönüllü yardımseverler IG nin temel amaçlarından biri ve hala da bagzı projelerin önemli bir bölümüdür. Gönüllü çalışanlar, çocuklara ve gençlere okul ve meslek egitimi veya Almanca konusma sorunlarında, destek amaçli spor ve boş zamanlarıni değerlendirme aktiviteleri sunmanın yanısıra kamusal çalışmalarda, kültürel ve politik faliyetlerin düzenlemesine yardımcı olmaktadırlar.

 

IG’ de sunulan faaliyetler

Meslek eşitimi gören gençlere derslerinde yardım etmek amacıyla alınan önlemler (=ausbildungsbegleitende Hilfen, abH) – meslek eğitim süresince ögrenme zorlugu çeken ve sosyal alanlarda magdur düşen gençleri teşvik etmek amaciyla sunulmaktadır (Tel: 54 46 71 - 65 / -66 / -67).

Okul sistemi ve meslek e?itimi hakk?nda dan??ma ve bilgisayar kurslar? (=Bildungs- und Berufsinformation, Computerkurse, BBC) – Göçmen gençlerin mesleki yeteneklerini kalifiye düzeye getirmeleri, özellikle modern ileti?im tekniklerini tan?mak ve ö?renmek amac?yla sunulan etkinliklerdir.(Tel: 544671-29).

„Bunt kickt Gut“ – Kültürlerarasi diyalogu desteklemek amac?yla kurulan Münih amatör futbol ligi, bir inisiyatiftir. Hedefi, farkl? kültür ve uluslardan gelen genç insanlar?n bos zaman?n? dolu ve sagl?kl? geçirmelerini saglamak ve kültür ali?veri?inde bulunmalarýný te?vik etmektir (510861-16).

Gönüllü çal??an insanlar tarafindan ö?rencilere okul e?itiminde verilen destek (=Ehrenamtliche SchülerInnenförderung) – Yabanci kökenli çocuk ve gençlere Almanca dilini ö?retmek ve ev ödevlerinde paras?z destek vermektir. (544 671 - 23).

Veliler ile birlikte yap?lan çal??malar ve sunulan etkinlikler (=Elternarbeit) – Göçmen aile ve çocuklar?na çocuk egitimi ve okul alan?nda destek vermek, göçmen aileler, ö?retmenler, e?itim ve sosyal kuruluslarda çal??an elemanlar aras?ndaki kültürler aras? diyalogu te?vik etmeyi amaçlar. Sunulan etkinlikler: e?itim alan?nda Türkçe ve Almanca dan??ma, velilere enformasyon ve tart??ma ak?amlar?, pedagog elemanlara seminerler ve dayan??ma gruplar?na refakat ve destek olarak s?ralanabilir.(510861-35).

IG-Feuerwache, Münih Belediyesi‘ne ait IG çat?s? alt?nda bir sosyal kurulu?tur – 6 ila 18 ya??nda olan çocuk ve gençlere degi?ik egitsel etkinlikler sunmaktad?r: Okul derslerine destek, ev ödevlerinde yard?m, okul hayat?ndan is hayat?na geçi? döneminde ö?rencilere meslek seçiminde kolayl?k sa?layan ve te?vik eden faaliyetler, çocuklar?n ve gençlerin bo? zaman? aktif ve sagl?kl? bir sekilde de?erlendirmeleri için geni? kapsaml? bir program sunmaktad?r (510861-23/-24).

Okul ve meslek hayat?nda kad?nlar (Frauen in Beruf und Schule, FIBS) – Uzun bir dönem aile ya?am?n? sürdürüp tekrar ya da ilk defa i? ya?am?na at?lmak isteyen kad?nlara mesleki egitim hakk?nda dan??ma ve meslek egitim kurslar? verilmektedir. (544671-14/-28).

Frauenprojekt: Kad?nlarprojesi Yabanc? han?mlar?n Almanya’daki yasama uyum sa?lamas?na destek verme amac?n? güder. Farkl? düzeylerdeki Almanca kurslar?nda ayn? zamanda çocuk bak?m?n?n da sunuldu?u bu projede, Almanca ve Türkçe okuma-yazma kurslar? da yer al?r. Bunun yan?sira sosyal pedagoglar taraf?ndan dan?smanl?k, destek ve refakat projenin çal?sma alan?na girer. Kültürel ve sagl?ga yönelik etkinlikler de programlar?nda yer almaktad?r.(089/544 671 -21)

Jugendarbeit/IG-Jugend: Gençlik Çal?smalar?/ IG –Gençlik:Genç ziyaretçilere sosyal pedagog desteginde seminerler, yurt d?s?na geziler, yabanc? dil ve müzik enstrümanlar? kurslar? (gitar ve baglama gibi) düzenlenir. Uygun fiyatlara ö?rencilerin derslerine yard?mc? olmak amac?yla özel ders olanaklar? sunulur. Bunun yan?s?ra Cuma Clup kapsam?nda konserler organize edilmektedir. (544 671 -71)

Jugendwohngemeinschaften: Gençler için kollektif konutlar § 13.3 KJHG (yasas?na göre) gençlik sosyal çal?smalar?: 18 ile 21 yas aras?ndaki okula giden veya meslek e?itimi yapan gençler bilgilendirilir, çizdikleri yolda kendi sorumluluklar?n? üstlenerek yasamlar?n? düzene koymalar?n? sa?lamak amac?yla refakat edilmekte ve destek verilmektedir.

Elterninitiative Netz für Kinder: Aile inisiyatifi Çocuk ag? Kad?nlar Projesi‘nde Almanca kurslar?na kat?lan bayanlar?n 2ile12 yas grubundaki çocuklar?n?n bak?m? bu çocuk yuvas?nda gerçeklestirilmektedir. (544 671 - 17)

Sprachkursprojekt: Dilkurslar? Projesi – Genç ve yetiskinler için aktif her düzeyde yogun (temel, orta ve yüksek basamak düzeylerinde) Almanca kurslar?, meslege yönelik ve s?navlara haz?rl?k kurslar? ve bunun yan?syra okuma yazma kurslary, dilbilgisi ve konversation kurslary verilmektedir.(54 4671-18)

Sozialpädagogische Lernhilfen: Sosyal Pedagojik ö?renime destegi
§ 13.1 SGB VIII yasas?na göre ilkö?retim kapsam?ndaki ana/temel/destek okullar?ndaki (Grund-/Haupt-/Förderschulen) ö?rencilerin derslerine haz?rlan?rken yönlendirme ve destek, ögrenme tekniklerinin iletimi, derslerdeki eksiklerin giderilmesi, sözlü ve yaz?l?lara haz?rl?k sosyal ve ö?renimle ilgili anahtar vas?flar?n haz?rlanmas?, ö?renim ve kisisel sorunlarla ilgili dan?smanl?k, ana-babalara e?itim ve ö?renimle ilgili sorunlarda dan??manl?k gibi hizmetler bu projenin hizmetleri aras?ndad?r. (510861-21/22/27)

Buchaltungsservice Muhasebe servisi: siparis üzerine ücret ve maas hesaplar? gibi kamu taraf?ndan desteklenen dernek ve sosyal kuruluslarin maliye muhasebesini üstlenmektedir.

Daha ayr?nt?l? bilgi için www.initiativgruppe.de adresindeki internet sitemize konuk olabilir ya da 089/54467146 nolu numaralardan bizlere ulasabilirsiniz.

Initiativgruppe e.V. – Interkulturelle Begegnung und Bildung kamuyarar?na çal?san kay?tl? bir kurumdur. §75 nolu KJHG yasasi uyar?nca tan?nm?s, bir gençlere yard?m kurumudur ve (JugendhilfeTräger), herhangi bir birlige ba?l? degildir, partiler üstüdür.

 

IGè çal?smalar? için yap?lan resmi destek:
Landeshauptstadt München (Sozialreferat München, Stadtjugendamt, Referat für Arbeit und Wirtschaft), Regierung von Oberbayern./Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bundesagentur für Arbeit, Europäische Kommission

Kurumumuza ba???ta bulunmak istemeniz halinde hesap numaralar?m?z:

IG-Spendenkonto: 88 22 700, Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 700 205 00)

IG, Berlin’deki „Deutschen Zentralinstituts für sozial Fragen (DZI)“ kurumundan ba??? damgas?n? elde etmistir. DZI her y?l bütçe sonuçlar?n? ve özellikle ba???lar?n, üye aidatlar?n?n kullan?m?n? denetler. Yapaca??n?z parasal desteklerin yasalara ve amaca uygun bir sekilde kurumun pedagojik ve sosyal amaçlar?nda kullan?laca??ndan emin olabilirsiniz.